Vastuullisuus

Arvomme

Yhteiset arvot ohjaavat päivittäistä liiketoimintaamme. Toimimalla arvojemme mukaisesti panostamme jatkuvuuteen ja tuloksellisuuteen. Huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja asiakkaittemme tyytyväisyydestä sekä toimintamme kannattavuudesta mahdollistamme yhteistyösuhteidemme ja liiketoimintamme jatkuvuuden. Haluamme olla luottamuksen arvoisia; eettinen toiminta niin liiketoiminnassa kuin myös yhteiskunnassa on meille kunnia-asia.

Henkilöstön hyvinvointi

 • Arvostamme jokaista työntekijää ja hänen työtään.
 • Teemme töitä ammattimaisesti yhteisten päämäärien hyväksi.
 • Olemme ylpeitä kuuluessamme tiimiin.

Yritysetiikka

 • Pidämme aina kiinni yhteisistä sopimuksista.
 • Pidämme huolta siitä, että ympäristövaatimukset ja yhteiskuntavastuu täytetään yhtiön toiminnoissa ja tuotteissa.

Päämiesten, asiakkaiden ja kuluttajien tyytyväisyys

 • Olemme luotettava ja ammattimainen yhteistyökumppani.
 • Arvostamme pitkäaikaisia yhteistyösuhteita

Hyvä kannattavuus

 • Yhteistyö on kannattavaa kaikille osapuolille.

Kestävää kehitystä

Transmeri Logistics panostaa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti ympäristöasioihin. Saimme ISO 14001 -ympäristösertifikaatin jo vuonna 1999 ja nykyisin ISO 14001:2015 -ympäristösertifiointimme kattaa kemiallisten tuotteiden valmistuksen ja varastoinnin. Tuotannollemme on myös myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifiointi ja tuotantomme kattaa kosmetiikan hyvät valmistustavat ISO 22716:2007 -standardin mukaisesti.

Transmeri Logisticsin koko henkilökunta on koulutettu ympäristöasioissa, sillä ympäristökoulutus kuuluu olennaisena osana työntekijöidemme perehdyttämiseen.

Sertifioidun ympäristöhallintajärjestelmän avulla voimme keskitetysti hallita ympäristöasioitamme sekä vähentää ympäristökuormitusta.

Päämäärinä ympäristötietoisuus ja jätteiden vähentäminen

Ympäristöön liittyvät päämäärämme ovat ympäristötietoisuuden lisääminen ja kaatopaikkajätteiden määrän vähentäminen.Tiedotamme sidosryhmillemme avoimesti toiminnastamme.

Olemme vähentäneet kaatopaikkajätteen määrää – tähän olemme päässeet energiajätteen keräämisellä ja lajittelun tehostamisella.

Lisäämme ympäristötietoutta seuraavin tavoin:

 • Pyrimme käyttämään tuotteissamme ympäristöä vähemmän kuormittavia materiaaleja.
 • Tiedotamme tuotteisiimme liittyvistä ympäristöasioista, kuten ympäristömerkeistä.
 • Lisäämme ja tarkennamme tietoja tuotteidemme käyttöohjeissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa.
 • Opastamme asiakkaitamme tuotteiden käytössä.

Moderni tehdas, pienempi energiankulutus

Suurin osa tuotteistamme valmistetaan tuotantotiloissamme Vantaan Piispankylässä. Tehtaamme energiankulutusta on vähennetty mm. jäähdytysveden kierrätysjärjestelmällä, joka sekä säästää vettä että kerää siihen varautuvan energian talteen.

Saamme tietoa toimintamme vaikutuksista ympäristöön seuraamalla jätemääriä ja -lajeja, analysoimalla säännöllisesti jäteveden laatua sekä tarkkailemalla sähkön, lämmön, kevyen polttoöljyn ja veden kulutusta. Ympäristöjärjestelmämme toimivuutta arvioidaan sekä sisäisissä että ulkoisissa tarkastuksissa.


 

Responsible Care

Olemme olleet mukana kemianteollisuuden kansainvälisessä Responsible Care -vastuullisuusohjelmassa vuodesta 2016. Responsible Care on kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma, jonka koordinoimisesta Suomessa vastaa Kemianteollisuus ry. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, työyhteisön terveys ja hyvinvointi sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

Noudatamme toiminnassamme Responsible Care -ohjelman periaatteita, joiden puitteissa teemme yhteistyötä muiden ohjelmaan sitoutuneiden yritysten kanssa, jaamme parhaita käytäntöjä sekä annamme toimintamme kehittymistä koskevia tietoja valtakunnallisen seurannan mahdollistamiseksi. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat ovat meille tärkeitä, minkä vuoksi arvioimme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi sekä pyrimme esimerkiksi jatkuvasti tehostamaan raaka-aineiden ja energian käyttöämme.

 

 


UN Global Compact

Transmeri Group on UN Global Compact Network Finland jäsen. Olemme sitoutuneet konsernina edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja toimimaan UN Global Compactin kymmenen periaatteen mukaisesti. Sitoutuminen ja jäsenyys koskee koko konsernia ja kaikkia tytäryhtiöitä.


Vastuullisuusohjelma

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda 2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Maailman muuttamiseksi ihmisen, ympäristön ja talouden kannalta on asetettu 17 globaalia tavoitetta sekä 169 alatavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Tuemme kaikkia näitä tavoitteita parhaamme mukaan, mutta olemme valinneet näistä 3 tavoitetta ohjaamaan vastuullisuustyötämme. Olemme tunnistaneet omalle toiminnallemme olennaisimmiksi vastuullisuusteemoiksi kestävän kehityksen tavoitteet 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 12 – Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa sekä 17 – Yhteistyö ja kumppanuus. Yrityksen vastuullisuusteemat on laadittu yhteistyössä yrityksen johdon, asiantuntijoiden sekä tärkeimpien sidosryhmien kanssa huomioiden vallitsevat megatrendit, sekä toimialaan kohdistuvat yhteiskunnan odotukset. Yritysvastuutyömme slogan kiteyttää tahtotilamme yritysvastuun saralla:

”Tuotamme asiakkaillemme tuotteita ja palveluja kestävästi ja parempaa tulevaisuutta rakentaen.”

 

 

Määritellyt vastuullisuusteemamme perustuvat sisäisen vuoropuhelumme pohjalta syntyneeseen yhteiseen näkemykseen vallitsevista megatrendeistä sekä yhteiskunnan odotuksista toimialamme yrityksiä kohtaan. Vastuullisuusteemojen määrittelyssä on myös otettu huomioon konsernimme tahtotilat yritysvastuun saralla ja valitsemamme teemat ovatkin linjassa konsernimme emoyhtiön Transmeri Groupin vastuullisuusteemojen kanssa. Pyrimme suunnitelmallisesti edistämään yritysvastuutyötämme vuonna 2020 toteutettavan yritysvastuun olennaisuusanalyysin ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta. Näiden toimenpiteiden avulla laadimme itsellemme tiekarttaa yritysvastuutyömme raportointiin ja toimintamme jatkuvaksi kehittämiseksi.

 

 

Takaisin ylös Takaisin ylös