Vastuullisuus

Vastuullisuusraportti TML 2021

Vastuullisuusraportti 2021 (PDF) >>

Arvomme

Yhteiset arvot ohjaavat päivittäistä liiketoimintaamme. Toimimalla arvojemme mukaisesti panostamme jatkuvuuteen ja tuloksellisuuteen. Huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja asiakkaittemme tyytyväisyydestä sekä toimintamme kannattavuudesta mahdollistamme yhteistyösuhteidemme ja liiketoimintamme jatkuvuuden. Haluamme olla luottamuksen arvoisia; eettinen toiminta niin liiketoiminnassa kuin myös yhteiskunnassa on meille kunnia-asia.

Henkilöstön hyvinvointi

 • Arvostamme jokaista työntekijää ja hänen työtään.
 • Teemme töitä ammattimaisesti yhteisten päämäärien hyväksi.
 • Olemme ylpeitä kuuluessamme tiimiin.

Päämiesten, asiakkaiden ja kuluttajien tyytyväisyys

 • Olemme luotettava ja ammattimainen yhteistyökumppani.
 • Arvostamme pitkäaikaisia yhteistyösuhteita.

Yritysetiikka

 • Pidämme aina kiinni yhteisistä sopimuksista.
 • Pidämme huolta siitä, että ympäristövaatimukset ja yhteiskuntavastuu täytetään yhtiön toiminnoissa ja tuotteissa.

Hyvä kannattavuus

 • Yhteistyö on kannattavaa kaikille osapuolille.

Kestävää kehitystä

Transmeri Logistics panostaa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti ympäristöasioihin. Saimme ISO 14001 -ympäristösertifikaatin jo vuonna 1999 ja nykyisin ISO 14001:2015 -ympäristösertifiointimme kattaa kemiallisten tuotteiden valmistuksen ja varastoinnin. Tuotannollemme on myös myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifiointi ja tuotantomme kattaa kosmetiikan hyvät valmistustavat ISO 22716:2007 -standardin mukaisesti.

Transmeri Logisticsin koko henkilökunta on koulutettu ympäristöasioissa, sillä ympäristökoulutus kuuluu olennaisena osana työntekijöidemme perehdyttämiseen.

Sertifioidun ympäristöhallintajärjestelmän avulla voimme keskitetysti hallita ympäristöasioitamme sekä vähentää ympäristökuormitusta.

Päämäärinä ympäristötietoisuus ja jätteiden vähentäminen

Ympäristöön liittyvät päämäärämme ovat ympäristötietoisuuden lisääminen ja kaatopaikkajätteiden määrän vähentäminen.Tiedotamme sidosryhmillemme avoimesti toiminnastamme.

Olemme vähentäneet kaatopaikkajätteen määrää – tähän olemme päässeet energiajätteen keräämisellä ja lajittelun tehostamisella.

Lisäämme ympäristötietoutta seuraavin tavoin:

 • Pyrimme käyttämään tuotteissamme ympäristöä vähemmän kuormittavia materiaaleja.
 • Tiedotamme tuotteisiimme liittyvistä ympäristöasioista, kuten ympäristömerkeistä.
 • Lisäämme ja tarkennamme tietoja tuotteidemme käyttöohjeissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa.
 • Opastamme asiakkaitamme tuotteiden käytössä.

Moderni tehdas, pienempi energiankulutus

Suurin osa tuotteistamme valmistetaan tuotantotiloissamme Vantaan Piispankylässä. Tehtaamme energiankulutusta on vähennetty mm. jäähdytysveden kierrätysjärjestelmällä, joka sekä säästää vettä että kerää siihen varautuvan energian talteen.

Saamme tietoa toimintamme vaikutuksista ympäristöön seuraamalla jätemääriä ja -lajeja, analysoimalla säännöllisesti jäteveden laatua sekä tarkkailemalla sähkön, lämmön, kevyen polttoöljyn ja veden kulutusta. Ympäristöjärjestelmämme toimivuutta arvioidaan sekä sisäisissä että ulkoisissa tarkastuksissa.


 

Responsible Care

Olemme olleet mukana kemianteollisuuden kansainvälisessä Responsible Care -vastuullisuusohjelmassa vuodesta 2016. Responsible Care on kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma, jonka koordinoimisesta Suomessa vastaa Kemianteollisuus ry. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, työyhteisön terveys ja hyvinvointi sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

Noudatamme toiminnassamme Responsible Care -ohjelman periaatteita, joiden puitteissa teemme yhteistyötä muiden ohjelmaan sitoutuneiden yritysten kanssa, jaamme parhaita käytäntöjä sekä annamme toimintamme kehittymistä koskevia tietoja valtakunnallisen seurannan mahdollistamiseksi. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat ovat meille tärkeitä, minkä vuoksi arvioimme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi sekä pyrimme esimerkiksi jatkuvasti tehostamaan raaka-aineiden ja energian käyttöämme.

 

 


 

Yritysvastuun viitekehys

Olemme Transmeri Logisticsilla siirtymässä käyttämään yritysvastuutyömme viitekehyksenä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista olemme tunnistaneet omalle toiminnallemme olennaisimmiksi vastuullisuusteemoiksi kestävän kehityksen tavoitteet 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 12 – Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa sekä 17 – Yhteistyö ja kumppanuus.  Yritysvastuutyömme slogan kiteyttää tahtotilamme yritysvastuun saralla:

”Tuotamme asiakkaillemme tuotteita ja palveluja kestävästi ja parempaa tulevaisuutta rakentaen.”

 

 

Määritellyt vastuullisuusteemamme perustuvat sisäisen vuoropuhelumme pohjalta syntyneeseen yhteiseen näkemykseen vallitsevista megatrendeistä sekä yhteiskunnan odotuksista toimialamme yrityksiä kohtaan. Vastuullisuusteemojen määrittelyssä on myös otettu huomioon konsernimme tahtotilat yritysvastuun saralla ja valitsemamme teemat ovatkin linjassa konsernimme emoyhtiön Transmeri Groupin vastuullisuusteemojen kanssa. Pyrimme suunnitelmallisesti edistämään yritysvastuutyötämme vuonna 2020 toteutettavan yritysvastuun olennaisuusanalyysin ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta. Näiden toimenpiteiden avulla laadimme itsellemme tiekarttaa yritysvastuutyömme raportointiin ja toimintamme jatkuvaksi kehittämiseksi.

 

 

Takaisin ylös Takaisin ylös